Köp och försäljningsvillkor.

Priser
Alla priser är i SEK exklusive moms, frakt tillkommer.

Betalningsvillkor
30 dagar netto efter godkänd kreditbedömning.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta, 2% av köpeskilling per påbörjad månad.

Leasing
Vi hjälper dig att finasiera dina inköp.
Med bra relationer med banker och finansbolag hittar vi bästa finansiella lösning på dina inköp.

Garanti
After Print åtar sig att kostnadsfritt avhjälpa fabrikationsfel på maskinutrustningen som visar sig inom 12 månader från leveransdagen, (Begagnade maskiner 3 månader) om inte annat anges. Garantin gäller inte om fel orsakats genom onormal förslitning, damm, olyckshändelse, vårdslöshet eller felaktig användning av utrustningen. Därmed jämställs ingrepp eller reparation av annan än av After Prints auktoriserad seviceperson. Garantin gäller endast under förutsättning att förbrukningsmaterial och tillbehör är av After Print godkänd kvalitet.

Reklamationer
Eventuella reklamationer skall göras senast 14 dagar efter erhållen leverans.
Förkommet eller skadat gods anmäls av köparen till transportföretaget.

Äganderätt
Alla levererade produkter är After Prints egendom tills full betalning erlagts, om så inte sker äger After Print rätt att återta produkterna.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.